Baay’inni namoota guyyaan facebook fayyadamanii xiqqaachaa jira.

Adunyaarraa lakkoofsi baay’ina namoota Feesbuukii guyyatti fayyadamanii yeroo gara yeroon xiqqaataa dhufe jira jedhame.
Lakkoofsi fayyadamtoota Feesbuukii isa tilaamameen gadi tahuu irraa kan ka’e bu’aan kaampaanichaa isa raagameen gadi qoranoon agarsiseera..

Ji’a Fulbaanaa keessa namootni biiliyoona 1.49 tahan guyyaatti Feesbuukii fayyadamu.

Lakkoofsi kun kan bara darbee dhibbentaa sagaliin[9%] haa caalu iyyuu malee kan bara kanaaf tilmaamamee ture garuu lakkoofsi fayyadamtootaa biiliyoona 1.51 gaha jedhameeti.

Baay’innii lakkoofsa fayyadamtoota Feesbuukii Ameerikaa fi Kanaadaattii akkuma duraatti jira. Awurooppaatti garuu gadi bu’eera.

Gurgurtaan kaampaanichaa %33 gara $13.7tti ol guddateera. Haa tahu malee isa eegameen gadi tahera.

Dabalataan kaampaaniin Feesbuuk kanneen akka “WhatsApp fi Instagram “erga dhuunfatee maamilootni isaa gara tajaajiloota kanneeniitti fuula deebisaniiru.

Haa tahu malee bu’aa guddaa kan argatu Feesbuuk irraati.

Hundeessaa fi hojii raawwachiisaa olaanaan kaampaanichaa Maarki Zuukenbergi gurgurtaan beeksisaa kaampaanichaa amala fayyadamtootaa waliin mijachuun haala yaadameen akka adeemu abdiin qaba jedhe.

Haa tahu malee barri 2019 ”bara investimantii guddaan itti gaggeefamudha” jechuun abbootii qabeenyaa akeekkachiiseera.

Hundeessaa Feesbuukii fi hojii gaggeessaa olaanaa kaampaanichaa Maarki Zuukenbergi
Feesbuukiin yeroo darbe seerota odeeffannoo cabsuu fi oduulee sobaan yeroo himatame guddinni maamilootaa akka hir’achuu malu akeekkachiise ture.

Dabalataan maamilootni gara filannoo biraatti goruusaanii fi dhimma nageenyaa fi icciitii dhuunfaa [ security and privacy] irratti baasii guddaa baasaa jiraachuu beeksise ture.
Fulbaana 30 kurmaana sadaffaatti kaampaanichi Indiyaa, Indooneshiyaa fi Filiippiinsitti lakkoofsi maamilootaa haalaan dabalaa jiraachuu himee ture.

Akkasuumas baasiin kaampaanichaa wagguma waggaan %53’n gara $bn 7.9tti guddachaa adeemuusaas himeera.

Feesbuukiin bara 2019tti baasiin isaa gara %40 -%50tti hir’achuun galiin isaa akka dabalaa adeemu barbaada.

Bu’aan bara kana argame $bn5.1 yoo tahu isa kan bara darbeerra %9’n dabaleera. Haa tahu malee isa eegameen gadi tahuu kaampaanichi beeksiseera.
Madda :-BBC

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*